Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
Door producten of diensten af te nemen van of te bestellen bij BASKO Producties gaat de klant stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn hieraan steeds ondergeschikt.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN / BETALINGEN
Al onze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro exclusief BTW. BASKO Producties is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht/specificaties aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product. Kosten voor overnachtingen, transport, retributies en catering zijn niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. Bij bestelling wordt 20% van het totale offertebedrag gefactureerd. Het saldo wordt gefactureerd na oplevering van de specifieke onderdelen. Onze facturen zijn, tenzij anders vermeld, netto en contant te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder korting. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €50. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Ingeval van wanbetaling behoudt BASKO Producties zich het recht voor om de dienstverlening ogenblikkelijk te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling. Facturen worden steeds in digitale vorm, per e-mail, afgeleverd.

ARTIKEL 3 – VERZUIM / ONTBINDING
Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is BASKO Producties gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het is de plicht van de opdrachtgever om onvoorwaardelijk en constructief mee te werken tijdens de duur van de opdracht in functie van het overeengekomen en beoogde resultaat.

ARTIKEL 4 – VERZEKERING / AANSPRAKELIJKHEID
Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever die goeden huurt van BASKO Producties al dan niet als onderdeel van een dienstenovereenkomst- gebonden aan de verplichting om voor de gehuurde goederen een verzekeringspolis voor diefstal en schade af te sluiten vóór ingang van de huurperiode of dienst. De klant is aansprakelijk voor de beschadigingen en verliezen (incl. diefstal) die gedurende de huurperiode of de dienstverlening zijn ontstaan, zelfs als die door overmacht zouden zijn veroorzaakt. De totale aansprakelijkheid van BASKO Producties wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs.

ARTIKEL 5 – OVERMACHT
Gevallen van overmacht die hun oorsprong hebben bij onze leveranciers, vervoerders of posterijen schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Storingen of uitval van bekabelde en draadloze verbindingen (inclusief satellietverbindingen) of apparatuur geeft geen recht op enige vorm van compensatie.

ARTIKEL 6 – ANNULERINGEN
Indien de opdrachtgever bestellingen voor aanvang van de dienst annuleert zal 25% van de prijs verschuldigd blijven als forfaitaire schadevergoeding. Indien BASKO Producties door annulering van een bestelling door de klant meer schade lijdt dan het percentage zoals hierboven vermeld, is zij gerechtigd de vergoeding voor alle werkelijk geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 7 – AUTEURSRECHTEN
De opdrachtgever vrijwaart BASKO Producties van alle juridische claims met betrekking tot Auteursrechten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van administratieve en financiële transacties bij de digitale opname en transmissie van auteursrechtelijk werk. Alle rechten op audiovisuele producties die worden opgenomen door medewerkers van BASKO Producties blijven eigendom van BASKO Producties tot alle facturen betaald zijn. BASKO Producties beschikt over het recht om opnames te gebruiken voor demo-doeleinden.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN / GESCHILLEN
Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons gemeld te worden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Elk geschil en elke eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Enkel het Belgische en Europese recht zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk geldend bewijsmiddel.

ARTIKEL 9 – BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door BASKO Producties. De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven.